ขั้นตอนการส่งเอกการหลักฐาน

1. เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครมีระยะเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ภายใน วันที่ 4 มกราคม 2565

2. เมื่อส่งเอกสารหลักฐานแล้วและหลักฐานผ่านการตรวจสอบข้อมูล ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

3. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการอัพโหลดหลักฐานและสถานะข้อมูลยืนยันเท่านั้น

สถิติการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา กรณีพิเศษ (รอบโควตา)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างยนต์ (ปกติ) สาขางานยานยนต์ 29/40 | 11
สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี) สาขางานยานยนต์ 61/80 | 19
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปกติ) สาขางานเครื่องมือกล 18/40 | 22
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี) สาขางานเครื่องมือกล 54/80 | 26
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปกติ) สาขางานไฟฟ้ากำลัง 36/80 | 44
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 9/40 | 31
สาขาวิชาโยธา (ปกติ) สาขางานโยธา 18/40 | 22
สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ) สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 8/40 | 32
สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ) สาขางานการบัญชี 39/40 | 1
สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี) สาขางานการบัญชี 20/40 | 20
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40/40 | 0

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 30/80 | 50
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล 9/60 | 51
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 31/40 | 9
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15/40 | 25
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 10/40 | 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3/40 | 37
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 56/80 | 24
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล 22/40 | 18

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาย ม.6)

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 9/40 | 31
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครืองมือกล 5/40 | 35
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 9/40 | 31
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4/40 | 36
สาขาวิชาโยธา สาขางานโยธา 2/40 | 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 13/40 | 27
สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 15/40 | 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานดิจิทัลมีเดีย 7/40 | 33